Acta Palaeontologica Polonica

Szczątki ryb kostnoszkieletowych z miocenu Górnego Śląska

Anna Jerzmańska

Acta Palaeontologica Polonica 07 (1-2), 1962: 235-248

Opisano szczątki Teleostei z iłów tortońskich z Krywałdu (Górny Śląsk). Należą one do rodzin: Clupeidae, Gadidae i Xiphiidae. Obecność rodzaju Xiphias L. wskazuje, że iły te tworzyły się w morzu strefy subtropikalnej, lub co najmniej umiarkowanej. Charakterystykę stratygraficzną opracował inż. A. Zieliński.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.